Co vás ve škole nenaučí

Protože si myslím, že mnoho studentů obchodních škol přemýšlí o vlastních podnikatelských záměrech a budou v blízké budoucnosti zakládat, řídit a rozvíjet vlastní firmy, tak jsem pro ně připravil několik praktických rad a doporučení.

1.    Jak plánovat firemní finance
Každá firma potřebuje při své činnosti vycházet z reálných finančních poměrů vzhledem ke své činnosti. Jestliže máme pod kontrolou své příjmy, tak bychom měli znát i své budoucí i plánované výdaje.
Dobrým pomocníkem při plánování firemních financi může být nejen finanční specialista, ale hlavně náš zdravý rozum.
Pro začátek postačí jednoduchá tabulka, kam zaznamenáme plánované i neplánované výdaje v rámci jednotlivých kalendářních měsíců. Oproti výdajům zaznamenáme plánované příjmy. Rozdíl mezi příjmy a náklady by mě být kladný. V opačném případě je nutno zajistit více příjmů v příslušném období či omezit náklady.
Plánování firemních financí je proces, který se pravidelně opakuje každý rok. Důležité je vyhodnocovat naše plánované údaje oproti reálným příjmům a výdajům. Důvodem je zjistit jak přesné je naše plánování a při dlouhodobých anomáliích upravit příjmovou i výdajovou část finančního plánu.
Rada na závěr: Začněte plánovat nejprve pro nadcházející kvartál.

2.    Jak hlídat provoz firmy
Provoz každé firmy znamená kontrolu nad jejím hospodařením. Je proto nutné, aby se záležitosti ekonomického charakteru řešily bez zmatků, s použitím řádné administrace a pomocí standardních postupů.
Věřím, že nikdo z nás po výplatě nechodí peníze na kuchyňský stůl a nenechá členy své rodiny si z toho obnosu brát podle libosti. Firma by měla vytvořit systém žádanek pro schvalování nákladů. Také by měl být vytvořen systém evidence dodavatelských a odběratelských faktur spolu s adekvátním schvalovacím mechanismem.  Pro představu to může znamenat určení osob z vedení firmy, které budou mít například právo schválit faktury před jejich proplacením.
Pro oblast hotovostních výdajů může být vhodným mechanismem pravidelné vyúčtování záloh či omezení hotovosti v rámci použití firmy.
Nejdůležitějším prvkem kontroly hospodaření je pravidelné měsíční vyhodnocení ekonomických výsledků a sdělení této informace pracovníkům, kteří mohou z titulu svého postavení tyto výsledky ovlivnit. Věci se mohou zlepšit tím, že se pojmenují a lidé o nich budou mezi sebou hovořit a přemýšlet o nich.
Provoz firmy není odpovědnost majitele, ale všech spolupracovníků, kteří mají na její finanční aktivity nějaký vliv.
Rada na závěr: Zvyšte finanční gramotnost svých klíčových spolupracovníků.

3.    Jak finančně řídit firmu
Finanční řízení firmy není možné bez nějakého informačního systému, který by umožňoval evidenci činnosti firmy podle účetních pravidel. To znamená na prvopočátku vytvoření postupů pro předávání informací, které umožní evidovat závazky, pohledávky a mít přehled o finančním majetku.
Základem je vědět kolik a komu mám k danému dni zaplatit a na druhé straně mít přehled o tom kolik  kdo má zaplatit mě. Toto je prazáklad finančního řízení ke kterému se postupem času může přidat mnoho doplňujících atributů podle toho jak se firma vyvíjí. Současný trh nabízí mnoho různorodých řešení pro firmy mnoha velikostí a věřím, že si každý může vybrat. Nezapomínejme na zdravý poměr mezi vynaložením finančním prostředků a očekávaným efektem a nechoďme s dělem na komáry.
Důležité je si uvědomit, že finanční řízení firmy by nemělo být záležitostí pouze majitele firmy. Je prokázáno, že  čím více lidí ve vedení společnosti bude mít přehled o aktuálních výdajích a příjmech, tak mohou tuto informaci využívat při své denní práci.  Dnešní informační systémy mohou tyto základní informace zasílat   automaticky na určené emailové adresy.
Finanční řízení je otázkou znalosti možností firmy, tržních parametrů a vývoje daného podnikatelského odvětví. Musí vycházet z reálných základů a věnovat se pravidelného porovnávání plánů a realitu.
Rada na závěr: I ten nejjednodušší informační systém může pomoci vedení firmy.

4.    Jak pomůže controlling
Profese účetního je zaměřena na přesné a bezchybné evidování nákladů a výnosů pomocí účetní osnovy a ve shodě s platnou legislativou. Podstata jeho činnosti je dána požadavkem na evidenci toho co se stalo v minulosti firemní historie. Účetní je ve většině případů osoba, která se velmi dobře orientuje v minulosti a to díky mnoha výkazům a různorodým výkazům, které je třeba vyplňovat pro potřebu finančního úřadu.
Firma, která to se svou finanční budoucností myslí vážně by měla zvážit založení controllingového oddělení. Controller je člověk, který se snaží na základě momentální situace pokouší odhadnout budoucí vývoj, budoucí trendy a  splnění firemních plánů.  Jinými slovy je to naprosto jiný přístup, než má – a musí mít – většina účetních. Controllingové oddělení není pochopitelně delfská věštírna, ale pracoviště, které má velkou důležitost v životě úspěšné firmy.
Toto oddělení pomůže při sestavování plánů rozvoje, vytvoří analýzu jednotlivých nákladových položek, ohodnotí výnosnost jednotlivých poboček, napomůže  přípravě podkladů pro jednání  o úvěrovém zajištění s bankou, navrhne způsob řízení finančních rizik, sestaví plán budoucích tržeb a mnoho jiných věcí.
Rada na závěr: Controlling a jeho výstupy jsou jako lanýže. Dokud je neochutnáte, tak nevíte oč přicházíte.

5.    Likvidita, ziskovost a hodnota firmy v čase
Podnikání je založeno na několika jednoduchých úvahách. Tento fakt je někdy zastřen vysvětlování potřeby plnit očekávání svých zákazníků, dbát o budování profesionální reputace a hlavně o plnění legislativních požadavků.
Každý majitel firmy by se měl zajímat zda má dostatek finančních prostředků pro úhradu splatných faktur za dodané zboží a služby. Měl by zkrátka dbát aby tzv. krátkodobé závazky byly v rovnováze s krátkodobými příjmy. Pro případ eventuální druhotné platební neschopnosti je třeba sjednat tzv. kontokorentní účet u svého bankovního ústavu.
Druhým aspektem hodným pozornosti majitele je udržení ziskovosti podnikání. Jinými slovy zajistit, aby realizované zisky byly vyšší než související přímé a nepřímé náklady. Pouze v takovém případě má komerční subjekt šanci vytvářet ziskovou marži, která je základem rentability podnikání. Pro zajištění této nutnosti by se měl obklopit nejen schopnými účetními, ale také i controllery.
Strategickým cílem v dlouhodobé perspektivě by pro každého majitele firmy měl být růst hodnoty firmy v čase. To znamená, že čísla v rozvaze by měla být každý rok vyšší v důsledku pořizování nového hmotného a nehmotného majetku. To vyžaduje pečlivé plánování investic a zajištění potřebných úvěrů u spolupracujících bank. Když se k tomuto trendu přidají ještě vyšší zisky evidované v každoroční výsledovce, tak bude spokojen nejen majitel takové firmy, jeho zákazníci a dodavatelé a v neposlední řadě i finanční úřad. Takový podnikatel se svým dílem zaslouží i o lepší makroekonomické parametry národního hospodářství.
Rada na závěr: Firmy neumírají na nedostatek nápadů, ale na nedostatek peněz.

Mou ambicí bylo ve svém příspěvku poskytnout několik základních pravd na které se může ve spěchu pozapomenout. Je podle mého názoru důležité se vrátit k prazákladům manažersko-finanční profese a připomenout si co je při rozjezdu jakéhokoliv podnikání opravdu důležité.
Je mi jasné, že k opravdovému úspěchu je nutno nezapomenout na moudrost pánů Maslowa, Belbina. Mitzberga a Hofstedeho. To je ten můstek, po kterém se dá přejít k vyšším podnikatelským obzorům, ale nikdy by se nemělo zapomínat  na pilíře na kterých by měl stát každý budoucí úspěch. A právě na to jsem se ve svém článku zaměřil.

Komentáře

Oblíbené příspěvky