Za vším hledej člověka

Kromě materiálních a finančních zdrojů každý podnik potřebuje ke své činnosti i lidi. Právě lidé naplňují představy o úspěchu, vlivu a ekonomickém růstu našeho podniku. Proto je jednou z nejdůležitějších aktivit vrcholového vedení výběr spolupracovníků.

Všichni lidé, kterým hodláme svěřit do rukou část odpovědnosti za budoucnost podniku by měli mít kromě odborné kvalifikace i charakterové vlastnosti, které budou zárukou efektivní spolupráce. Výběr a obsazení pozic ve výkonném managementu je seriózní úkol a jeho dokončení závisí na parametrech, které musíme brát v úvahu.

Osobní vazby, dlouholetá přátelství či známosti ze školy nesmí a nemohou být jediným parametrem podle kterého budeme vybírat své výkonné manažerů.

Daleko důležitější je otázka etických principů, osobních postojů a mravní tolerance k různorodé formě nátlaku, který může v rámci služebních povinností nastat. Je-li nezralý a nepřipravený člověk vystaven lákadlům svého postavení, tak velmi těžko rozlišuje, zda se mu těchto výhod dostává kvůli jeho osobním či lidským kvalitám anebo je to úplatek protistrany jeho profesionální roli.
Jsou časté případy, že dodavatelé či zákazníci na základě materiálních protislužeb ovlivňují rozhodnutí takovýchto lidsky a morálně nestabilních výkonných manažerů. Ti pak začnou z pocitu revanše upřednostňovat zájmy osobní nad zájmy firmy, kterou reprezentují.

Tomáš Baťa říkával, že velký podnik mohou vybudovat jen velcí lidé. Velký člověk má mít pevný hodnotový systém, který by měl být odolný proti korupci, zvýhodňování a neférové soutěži.

Uvědomme si, že navzdory cynismu a kriminálnímu jednání lze postavit čestnost, zdravé sebevědomí a odpovědnost. Je třeba si spočítat, že dobrou pověst lze ztratit v malé chvilce a protistrany si budou naše úslužné jednání vždy pamatovat. Nikdy nevíme, zda tyto informace nepoužijí kdekoliv jinde proti nám.

Dbejme tedy o morální a etické hodnoty u svých  nejbližších spolupracovníků.

Vyplatí se nám to.


Komentáře

Oblíbené příspěvky